Interneta veikala lietošanas noteikumi

1. NOTEIKUMOS LIETOTĀS DEFINĪCIJAS

UZŅĒMUMS – SIA “Oftalmoloģijas sabiedrība Grund-opt”, reģ. Nr. 44103042422, juridiskā adrese: Kārļa Baumaņa iela 9, Valmiera, LV-4201.
INTERNETA VEIKALS – UZŅĒMUMA uzturēta interneta vietne www.redzescentrs.lv, kurā iespējams iegādāties PRECES;
PRECES – INTERNETA VEIKALĀ piedāvātās preces un pakalpojumi;
KLIENTS – persona, kura vēlas iegādāties vai ir iegādājusies Preci(-es);
NOTEIKUMI – šie Interneta veikala lietošanas noteikumi, kas ir distances līgums starp LIETOTĀJU un SABIEDRĪBU;
POLITIKA - UZŅĒMUMA noteiktā privātuma un personas datu aizsardzības politikas dokuments.

2. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

2.1.        NOTEIKUMI regulē tiesiskās attiecības starp KLIENTU un SABIEDRĪBU saistībā ar PRECĒM un to piegādi.
KLIENTA reģistrēšanās INTERNETA VEIKALĀ un/vai pirkumu izdarīšana apliecina KLIENTA piekrišanu NOTEIKUMIEM.
2.2.        KLIENTAM ir aizliegts izpaust trešajām personām INTERNETA VEIKALA lietotāja piekļuves datus. KLIENTS ir informēts un piekrīt, ka visas darbības, kas veiktas INTERNETA VEIKALĀ, izmantojot LIETOTĀJA piekļuves datus, ir saistošas LIETOTĀJAM un tiks uzskatītas par LIETOTĀJA veiktām.
2.3.        UZŅĒMUMS apņemas izpildīt un ievērot savu PRIVĀTUMA UN PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS POLITIKU.

3. PREČU PASŪTĪJUMS UN APMAKSAS KĀRTĪBA

3.1.        Informācija par PRECI un tās cenu ir norādīta INTERNETA VEIKALĀ pie attiecīgās PRECES. Preču un piegāžu cenas ir spēkā PRECES pasūtīšanas brīdī. UZŅĒMUMAM ir tiesības jebkurā brīdī mainīt INTERNETA VEIKALĀ norādītās cenas pēc saviem ieskatiem un izmaiņas neattiecas uz jau veiktajiem un apmaksātajiem pasūtījumiem.
3.2.        Cenas ir norādītas eiro (EUR) un ietver pievienotās vērtības nodokli (PVN). Piegādes izmaksas ir norādītas atsevišķi no PRECES cenas.
3.3.        KLIENTS INTERNETA VEIKALĀ vispirms veic PRECES pasūtījumu, kas tiek ievietots pirkumu grozā. KLIENTAM ir iespēja turpināt izvēlēties citas PRECES pirms pasūtījuma apmaksas veikšanas.
3.4.        Pasūtījuma veikšanas brīdī KLIENTAM ir jānorāda PREČU saņemšanas veids un adrese.
3.5.        KLIENTAM samaksa par precēm un tās piegādi ir jāveic vienā no INTERNETA VEIKALĀ norādītajiem naudas norēķinu veidiem - ar maksājumu karti vai internetbanku.
3.6.        PRECES pasūtījums ir uzskatāms par veiktu un tas kļūst saistošs KLIENTAM un UZŅĒMUMAM brīdī, kad UZŅĒMUMS ir saņēmis maksu par PRECI un tās piegādi.
3.7.        UZŅĒMUMS pēc pasūtījuma saņemšanas nosūtīs apstiprinājumu par pasūtījumu uz KLIENTA norādīto e-pastu.
3.8.        Pēc tam, kad UZŅĒMUMS būs saņēmis visu maksu par PRECĒM un to piegādi, UZŅĒMUMS nogādās pasūtītās PRECES uz KLIENTA norādīto saņemšanas vietu. KLIENTAM ir saistoši izvēlētā PREČU piegādātāja noteikumi (piemēram, darba laiks; laiks, kurā prece ir jāizņem utt.). No izvēlētā piegādes veida ir atkarīga maksa par piegādi un piegādes termiņš.
3.9.        Ja KLIENTS pasūtījuma brīdī ir izvēlējies priekšapmaksas rēķinu, tad rēķins ir spēkā un tas apmaksājams ne vēlāk kā 10 dienu laikā no rēķina nosūtīšanas dienas. Par apmaksas brīdi tiek uzskatīts laiks, kad UZŅĒMUMS ir saņēmis naudu par PRECI un piegādi.
3.10.        Izvēloties PRECI, KLIENTS apliecina, ka viņam ir kompetenta acu ārsta vai optometrista recepte, kurā ir norādītas PRECES vajadzīgās īpašības. KLIENTS pasūta PRECES saskaņā ar konsultējošā acu ārsta vai optometrista recepti un norādījumiem. UZŅĒMUMS nemaina PRECES, ko KLIENTS ir pasūtījis kļūdaini vai bez atbilstošas receptes.

4. PREČU PIEGĀDE

4.1.        Par PREČU piegādi var tikt paredzēta maksa, kas atkarīga no izvēlētās piegādes veida un saņemšanas vietas. Piegādes maksa, ja tāda paredzēta, tiek norādīta PRECES pasūtīšanas brīdī pēc piegādes vietas izvēles.
4.2.        PRECE tiek piegādāta izvēloties vienu no piegādes veidiem: sūtījums uz pakomātu caur “OMNIVA Latvija” (maksa par piegādi uz pakomātu: EUR 3) vai piegāde uz adresi Latvijā caur “Latvijas Pasts” (maksa par piegādi uz adresi: EUR 7,50).
4.3.        PRECES piegāde notiek tikai pēc pilnīgas samaksas veikšanas par PRECI un tās piegādi.
4.4.       PRECE tiek piegādāta 3 darba dienu laikā.
4.5.        Izvēloties kurjera piegādi, KLIENTAM ir pienākums norādīt precīzu un pilnīgu informāciju par piegādes vietu (t.sk., durvju kods, stāvs, precīza ēkas ieeja, ja tādas ir vairākas u.tml.). UZŅĒMUMS nav atbildīgs par piegādes termiņa kavējumu, ja tas radies KLIENTA nepilnīgi vai neprecīzi sniegtas informācijas dēļ.
4.6.        Neatkarīgi no piegādes veida, KLIENTAM ir pienākums pirms PRECES pieņemšanas pārbaudīt, vai PRECES iepakojums ir vesels, nebojāts. Ja tiek konstatēts iepakojuma bojājums vai citas neatbilstības, tad KLIENTAM tas ir jānorāda piegādes dokumentā un jāpaziņo par to UZŅĒMUMAM.
4.7.        Ja UZŅĒMUMS šādā gadījumā nevar nodrošināt KIENTU ar pasūtīto PRECI, tad UZŅĒMUMAM ir tiesības pēc KLIENTA piekrišanas piegādāt KLIENTAM citu PRECI par ekvivalentu cenu.
4.8.        UZŅĒMUMAM ir tiesības nepiegādāt PRECI, ja KLIENTS nav veicis pilnu samaksu par PRECĒM un to piegādi, kā arī tad, ja KLIENTS nav veicis pilnu samaksu par iepriekš pasūtītājam PRECĒM un to piegādi.

5. ATTEIKUMA TIESĪBAS

5.1.        Atteikuma tiesības var izmantot tikai tie KLIENTI, kas ir patērētāji.
5.2.        Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no pirkuma līguma 14 dienu laikā no PRECES (PREČU daļas) saņemšanas dienas (paziņojot par to UZŅĒMUMAM).
5.3.        Ja patērētājs vēlas izmantot atteikuma tiesības, tad viņam ir jānosūta UZŅĒMUMAM aizpildīta atteikuma tiesību veidlapa vai e-pasts uz info@redzescentrs.lv, norādot patērētāja personas datus, kontaktinformāciju, iegādātās PRECES nosaukumu, PRECES pirkuma maksu, patērētāja bankas konta numuru un paziņojumu par atkāpšanos no PRECES pirkuma līguma.
5.4.        Atteikuma gadījumā UZŅĒMUMS uz patērētāja norādītu bankas kontu veic samaksātās naudas atmaksu par PRECI, ne vēlāk kā 14 dienu laikā no paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu, PRECES un citas nepieciešamās informācijas saņemšanas.
5.5.        Patērētājam ir pienākums 14 dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas nogādāt PRECI SABIEDRĪBAI (ja patērētājs ir saņēmis PRECI). UZŅĒMUMAM ir tiesības neatmaksāt patērētājam tā samaksāto naudas summu par PRECI, kamēr patērētājs nav nogādājis PRECI UZŅĒMUMAM.
5.6.        PRECI vēlams atgriezt ar visu un nebojātu iepakojumu. PRECES atgriešana ir jāveic ar pasta sūtījumu vai piegādi uz UZŅĒMUMA juridisko adresi (M.Stacijas iela 5, Valmiera) un atpakaļsūtīšanas izdevumus sedz patērētājs. Pēc atteikuma pieteikuma PRECE ir jāatgriež 14 darba dienu laikā.
5.7.        Patērētājs, izmantojot atteikuma tiesības, ir atbildīgs par PRECES vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja PRECE ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis PRECES īpašības vai darbības noskaidrošanai.
5.8.        Atteikuma tiesības nav izmantojamas gadījumos, kad to paredz normatīvie akti. Piemēram, atteikuma tiesības nav izmantojamas individuāli pasūtītām un izgatavotām kontaktlēcām (piem., toriskām, astigmātiskām, multifokālām).
5.9. PRECES pasūtījumu var atcelt līdz mirklim, kad tā tiek izsūtīta.

6. PRIVĀTUMS

6.1.        Visi INTERNETA VEIKALĀ ievadītie personas dati tiek apstrādāti un aizsargāti saskaņā ar UZŅĒMUMA noteikto privātuma politiku, kā arī saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas savienības normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz privātuma vai personas datu aizsardzību.
6.2.        Reģistrējoties INTERNETA VEIKALĀ un/vai lietojot INTERNETA VEIKALU, KLIENTS tādējādi izsaka vai turpina uzturēt piekrišanu, ka:
a) KLIENTS ir iepazinies ar šiem NOTEIKUMIEM un privātuma politiku;
b) UZŅĒMUMS veic attiecīgā KLIENTA personas datu apstrādi šajos NOTEIKUMOS un privātuma politikas noteiktajos ietvaros un apmērā;
c) KLIENTS apliecina, ka ir informēts un piekrīt savu personas datu nodošanai personas datu operatoriem, kas UZŅĒMUMA vārdā vai uzdevumā nodrošina pakalpojumu izpildi (piemēram, Preču piegādātājam un kurjeram, Preču izsniegšanas vietai, maksājumu apstrādes sabiedrībām u.c.).

7. BEIGU NOTEIKUMI

7.1.        PRECEI ir standarta ražotāja noteiktā garantija, ja tāda ir paredzēta.
7.2.        KLIENTAM 24 mēnešu laikā no PRECES piegādes dienas ir tiesības pieteikt prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu PRECI.
7.3.        Piesakot ražotājam vai UZŅĒMUMAM prasījumu par PRECES neatbilstību līguma noteikumiem, KLIENTS prasījuma pieteikumam pievieno darījumu apliecinoša dokumenta kopiju.
7.4.        UZŅĒMUMS rēķinus sagatavo elektroniski un tie ir derīgi bez paraksta. Rēķini tiek nosūtīti uz INTERNETA VEIKALĀ reģistrētu KLIENTA norādīto e-pastu.
7.5.        Ja KLIENTS nepilda vai nepienācīgi pilda NOTEIKUMUS, pārkāpj normatīvo aktu prasības, ir nodarījis zaudējumus vai kaitējumu UZŅĒMUMAM vai trešajām personām, tad UZŅĒMUMAM ir tiesības atteikt KLIENTAM pakalpojumu sniegšanu, PREČU piegādi, liegt pieeju INTERNETA VEIKALAM, kā arī vienpusēji anulēt pasūtījumus.
7.6.        Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz INTERNETA VEIKALU un tajā izvietoto saturu pieder tikai un vienīgi SABIEDRĪBAI.
7.7.        Visi strīdi, kas rodas starp KLIENTU no vienas puses un SABIEDRĪBU vai Preču piegādātāju no otras puses, ir pirmkārt risināmi sarunu ceļā vai saskaņā ar NOTEIKUMIEM un Latvijas Republikas, Eiropas savienības normatīvajiem aktiem.